Mea hoʻohana:Kamehameha/Buke o Moremona

Mai Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Moananui

Ka Buke Ha a Nepai[E ho'opololei | edit source]

O Ka Buke a Nepai

OIA NO KE KEIKI A NEPAI, KEKAHI O KA POE HAUMANA A IESU KRISTO.

He mooolelo o ka poe kanaka o Nepai, mamuli o kana kakau ana.

MOKUNA 1

1 [mokuna 1, paukū 1] A eia kekahi, hala ae la ka makahiki kanakolukumamaha, a me ke kanakolukumamalima no hoi, a, aia hoi, ua kukulu iho la ka poe haumana a Iesu i ke ekalesia no Kristo ma na aina a pau a puni e kokoke ana. A o ka poe a pau i hele mai io lakou la, a i mihi oiaio i ko lakou mau hewa, ua bapetizoia ma ka inoa o Iesu; a loaa iho la no hoi ia lakou ka Uhane Hemolele.

2 [m 1, p 2] A eia kekahi, ma ka makahiki kanakolukumamaono, ua hoohulihia mai la na kanaka a pau i ka Haku, maluna iho o ka ili a pau o ka aina, o ko Nepai poe a me ko Lamana poe no hoi, a, aoli no na paio a me na hoopaapaa mawaena o lakou, a hana pololei kela kanaka keia kanaka kekahi me kekahi;

3 A ua hui pu ia ka lakou mau mea a pau mawaena o lakou, nolaila, aole o lakou poe waiwai a poe ilihune, paa a paa ole, aka ua hookuuia lakou a pau, a hooliloia i poe hoaloaa ka haawina lani.

4 [m 1, p 3] A eia kekahi, hala ae la ka makahiki kanakolukumamahiku no hoi, a mau loa ka maluhia ma ka aina.

5 A ua hanaia na hana nui a kupaianaha e ka poe haumana a Iesu, a hoola iho la lakou i ka poe mai, a hoala ae la i ka poe make, a hoohele ae la i ka poe oopa, a i ka poe makapo i loaa’i ko lakou ike, a i ka poe kuli e loha; a o na ano a pau o na hana mana o ka lakou ia i hana’i mawaena o na keiki a kanaka; a aole lakou i hana i na hana mana ma kekahi mea ma ka inoa o Iesu wale no.

6 A pela i hala aku ai ka makahiki kanakolukumamawalu, a me ke kanakolukumaiwa, a me ke kanahakumamakahi, a me ke kanahakumamalua; he oiaio, a hiki aku i ka wa i hala aku ai ne makahiki he kanahakumamaiwa, a me ke kanalimakumamakahi no hoi, a me ke kanalimakumamalua; he oiaio, a hiki i ka wa i hala aku ai na makahiki he kanalimakumamaiwa;

7 A hoopomaikai nui loa iho la ka Haku ia lakou, ma ka aina; he oiaio, a hoopiha hou aku la lakou i na kulanakauhale ma kahi o na kulanakauhale i puhi ia’i;

8 He oiaio, kukulu hou aku la lakou i kela kulanakauhale nui, o Zarahemela.

9 Aka, ua nui na kulanakauhale i hoopohoia, a pii mai la ka wai ma ko lakou wahi; nolaila, ua hiki ole i keia mau kulanakauhale ke hana hou ia.

10 [m 1, p 4] Ano hoi, mahuahua ikaika ae la ka poe kanaka o Nepai, a laha emo ole loa aku la, a lilo iho la i lahuikanaka maikai loa a oluolu.

11 A ua mareia lakou, a haawiia ma ka mare, a ua hoopomaikaiia e like me ka nui loa o na olelo pomaikai a ka Haku i olelo ma ia ia lakou.

12 Aole lakou i hele hou aku mamuli o na hana ana a me na olelo kupaa a ke kanawai o Mose, aka, hele aku la lakou mamuli o na kauoha a lakou i loaa ai, mai ko lakou Haku a me ko lakou Akua mai, e hoomau ana ma ka hookeai a me ka pule, a ma ka halawai pinepine ana, e pule a e hoolohe no hoi i ka olelo a ka Haku.

13 A eia kekahi, aole ha paio mawaena o ka poe kanaka a pau, me ka aina a puni, aka, ua hanaia na hana mana nui mawaena o ka poe haumana a Iesu.

14 [m 1, p 5] A eia kekahi, hala ae la ka makahiki kanahikukumamakahi, a me ke kanahikukumamalua no hoi; he oiaio, a hala ae ka makahiki kanahikukumamaiwa; he oiaio hoi, ua hala ae la ka makahiki hookahi haneri, a o ka poe haumana a Iesu, ana i wae mai ai, ua hele akula lakou a pau i ka paradaiso o ka Akua, koe wale no na mea ekolu, ka poe e kali ana; a a hooliloia’e na haumana e ae ma ko lakou hakahaka; a ua nui wale no hoi ka poe o ua hanauna la i hala aku la.

15 A eia kekahi, aole he paio ma ka aina, no ke aloha o ke Akua e noho ana ma na naau o na kanaka.

16 Aole paonioni ana, aole hoi hakaka ana, aole mau haunaele, aole hoi moe kolohe ana, aole wahahee ana, aole hoi pepehi kanaka ana, aole no hoi kela ano keia ano o ka makaleho; a he oiaio, aole kekahi lahuikanaka i hiki ke oi aku ka pomaikai mawaena o na kanaka a pau i hanaia’i e ka lima o ke Akua:

17 Aole poe powa, aole hoi poe pepehi kanaka, aole hoi he poe no Lamana, aole hoi he poe e o kela ano o keia ano; aka, ua hookahi lakou, na keiki a Kristo, a poe hooilina hoi i ke aupuni o ke Akua;

18 A nani wale ko lakou pomaikai, no ka mea, hoopomaikai mai la ka Haku ia lakou ma ka lakou mau hana a pau; he oiaio, ua hoopomaikaiia a hoomahuahuaia lakou, a hiki i ka wa i hala aku ai hookahi haneri a me na makahiki keu he umi; a ua hala aku ka mua o ka hanauna mai o Kristo mai, a, aole he paio ma ka aina a pau.

19 [m 1, p 6] A eia kekahi, make aku la o Nepai, ka mea nana i kakau iho i keia mooolelo hope, (a kakau iho la oia ia mea ma na papa a Nepai,) a kakau iho la kana keiki, o Amosa, ia mea ma kona hakahaka; a kakau iho la no ioa ia mea ma na papa a Nepia no hoi;

20 A malama iho la oia ia mea no na makahiki he kana walukumamaha, a ua maluhia ka aina, koe nae he hapa uuku o na kanaka he poe kipi i ka ekalesia, a lawe maluna iho o lakou i ka inoa o ko Lamana poe; nolaila, hoomaka hou ae la he poe no Lamana ma ka aina.

21 [m 1, p 7] A eia kekahi, make aku la no hoi o amosa, (a hookahi haneri kanaiwakumamaha makahiki ia mai ka hiki ana mai o Kristo,) a malama iho la kana keiki o Amosa i ka mooolelo ma kona hakahaka; a kakau iho la no ia ia mea ma na papa a Nepai; a ua kakauia no hoi ia iloko o ka buke a Nepai, oia no keia buke.

22 A eia kekahi, ua hala aku la elua haneri makahiki, a ua hala aku la ka lua o ka hanauna a pau, koe he kakaikahi wale no.

23 A ke makemake nei au, o Moramona, e ike oukou ua mahuahua na kanaka, a ua laha aku la lakou maluna iho o ka ili a pau o ka aina, a ua lilo lakou i poe waiwai loa, no ko lakou pomaikai iloko o Kristo.

24 Ano ma keia makahiki elua haneri a me kumamakahi, hoomaka ae la mawaena o lakou kekahi poe e hookiekieia’e iluna ma ka haaheo, penei, ma ke komo ana i ka lole nui o ke kumu kuai, a me na ano a pau o na momi nani, a me na mea nani o ko ke ao nei.

25 A ma ia hope iho aole i hui pu hou ia ka lakou waiwai a me ko lakou lako mawaena o lakou,

26 A hoomaka ae la lakou e maheleia ma na papa, a hoomaka ae la lakou a kukulu iho i na ekalesia no lakou iho, e loaa ka waiwai, a hoomaka ae la e hoole i ka ekalesia ioaio o Kristo.

27 [m 1, p 8] A eia kekahi, i ka hala ana o na makahiki elua haneri a me ka umi keu ua nui na ekalaesia ma ka aina; he oiaio, ua nui na ekalesia e olelo ana, ua ike iho ia Kristo, aka, hoole nae lakou i ka nui o na mea o kona euanelio, a loaa iho la ia lakou na ano a pau o ka hewa, a lawelawe ae la i ka mea laa ia ka mea i papaia ia ia ia mea, no ke ku pono ole.

28 A mahuahua nui loa iho la ua ekalesia nei, no ka hewa, a no ka mana o Satana, ana i loaa’i ma ko lakou mau naau.

29 A eia hou, aia he ekalesia e kekahi e hoole ana ia Kresto; a hoomaau mai la lakou i ka ekalesia oiaio o Kristo, no ko lakou haahaa, a me ko lakou manaoio ia Kristo; a hoowahawaha mai la lakou ia lakou nei, no ka nui o na hana mana i hanaia mawaena o lakou nei;

30 Nolaila, hookoikoi ae la lakou me ka mana a me ke kiekie maluna o na haumana a Iesu, ka poe e kali ana me lakou, a hoolei ae la lakou ia lakou nei iloko o ka halepaahao: aka ma o ka mana la o ka olelo a ke Akua, iloko o lakou, ua nahaha na halepaahao mawaena konu, a hele aku la lakou e hana ana i na hana mana nui mawaena o lakou.

31 Aka hoi, me ua mau hana mana nei a pau, hoopaakiki iho la nae na kanaka i ko lakou mau naau, a imi ae la e pepehi ia lakou nei a make, e like me ka poe Iudaio ma Ierusalema i imi ai e pepehi ia Iesu, e like me kana olelo,

32 A hoolei ae la lakou ia lakou nei iloko o na umu ahi, a puka aku la lakou nei me ka loaa ole ka eha;

33 A hoolei ae la lakou ia lakou nei iloko o na lua o na holoholona hihiu, a paain ae la lakou me na holoholona hihiu, e like me ke keikikanaka me kekahi keiki hipa ae waiu; a puka aku la lakou nei maiwaena konu kau o lakou la, me ka loaa ole ka eha.

34 Hoopaakiki iho la nae na kanaka i ko lakou mau naau, no ka mea, ua alakaiia’ku lakou e na kahuna he nui a me na kaula wahahee e kukulu iho i na ekalesia he nui, a e hana i na ano a pau o ka hewa. Ahahau mai la lakou maluna iho o ka poe kanaka o Iesu; aka, aole i hahau hou aku ka poe kanaka o Iesu. A pela lakou la i emi ai iloko o ka hoomaloka a me ka hewa, ia makahiki aku ia makahiki aku, a hiki wale aku i ka wa i hala’i na makahiki elua haneri a me kanakolu keu.

35 Ano ma keia makahiki, he oiaio, ma ka makahiki elua haneri kanakolukumamakahi, hiki mai la ka mokuahana nui mawaena o na kanaka.

36 A eia kekahi, ma ua makahiki nei ea mai la kekahi poe kanaka i kapaia ko Nepai poe, a he poe manaoio oiaio lakou ia Kristo; a aia mawaena o lakou kekahi poe i kapaia e ko Lamana poe, ko Iakoba, a me ko Iosepa, a me ko Zorama;

37 Nolaila, ka poe manaoio oiaio aku ia Kristo, a me ka poe hoomana oiaio aku ia Kristo, (a mawaena o lakou na haumana ekolu a Iesu, ka poe e kali ana,) ua kapaia ko Nepai, a me koIakoba, a me ko Iosepa, a me ko Zorama.

38 A eia kekahi, o ka poe e hoomalau ana i ka euanelio, ua kapaia ko Lamana, a me ko Lemuela, a me ko Isemaela; a, aole lakou i emi iho iloko o ka hoomaloka, aka, kipi paakiki mai la lakou i ka euanelio o Kristo; a ao ae la lakou i ka lakou poe keiki e manaoio ole lakou, e like me ko lakou poe makua, mai kinohi mai, i emi iho ai.

39 A no ka hewa a me ka ino o ko lakou poe makua ia mea, me ia ma kinohi. A ua aoia lakou e inaina i ka poe keiki a ke Akua, e like me ko Lamana poe i aoia’i e inaina i ka poe mamo a Nepai, mai kinohi mai.

40 [m 1, p 9] A eia kekahi, ua hala aku la na makahiki elua haneri kanahakumamaha, a pela ka noho ana o na kanaka. A mahuahua ikaika ae la ka poe hewa loa o na kanaka, a lilo iho la i poe lehulehu loa mamua o ka poe kanaka o ke Akua.

41 A hoomau iho la lakou e kukulu iho i na ekalesia no lakou iho, a hoonani aku i na luakini me na mea maikai a me na mea makamae a pau loa. A pela i hala aku ai na makahiki elua haneri a me kanalima, a me na makahiki elua haneri a me kanaono no hoi.

42 A eia kekahi, hoomaka hou ae la ka poe hewa o na kanaka e kukulu iho i na hoohiki ino malu a me na hui pu ana o Gadianatona.

43 A hoomaka ae la no hoi ka poe i kapaia ka poe kanaka o Nepai, e hookiekieia ma ko lakou mau naau, no ko lakou waiwai nui loa, a lilo i poe haaheo, e like me ko lakou poe hoahanau, ko Lamana poe.

44 A ma ia hope iho, hoomaka ae la ka poe haumana e kaumaha no na hala o ko ke oa nei.

45 [m 1, p 10] A eia kekahi, i ka hala ana o na makahiki ekolu haneri, ua lilo pu ka poe kanaka o Nepai, a me ko Lamana poe, i poe hewa loa kekahi e like me kekahi.

46 A eia kekahi, kawowo ae la ka poe powa o Gadianatone maluna iho o ka ili a pau o ka aina; a, aole kekahi mea i pono, koe wale no na haumana A Iesu. A hoahu ae la lakou i ke gula a me ke kala a nui loa, a kalepa ae la lakou ma na ano a pau o ke kalepa.

47 [m 1, p 11] A eia kekahi, mahope iho o ka hala ana’ku o na makahiki ekolu haneri kamamalima, (a e noho ana nae na kanaka maloko o ka hewa,) make aku la o Amosa, a malama iho la kona kaikaina, o Amarona, i ka mooolelo ma kona hakahaka.

48 A eia kekahi, i ka wa i hala aku ai na makahiki ekolu haneri iwakalua, ua kaohiia’e la o Amarona e ka Uhane Hemolele, a huna iho la i na mooolelo i laa; he oiaio, i na mooolelo laa a pau i haawiia mai ai ia hanauna aku ia hanauna aku, na mea i laa, a hiki wale aku i ka makahiki ekolu haneri iwakalua mai ka hiki ana mai o Kristo.

49 A huna iho la oia ia mau mea no ka Haku, i hiki ai i ua mau mea nei ke hele hou mai i ke koena o ka hale o Iakoba, e like me na wanana a me na olelo hoopomaikai a ka Haku. A pela ka hopena o ka mooolelo a Amarona.